Lekstuga 2876X1676

Lekstugan är dimensionerad utifrån barns storlek. Vill ni ha mer utrymme på höjden kan regelstommen höjas 100 – 200.

VARAANTAL
Grundisoleringspapp (syllpapp) 200 mm15 m2
Impregnerad regel 45x959 m
Regel 45x70 C1457 m
Ytterpanel 28x120 obh4 m
Trekantsläkt 45-50 mm19 m
Råspont/Ändspont 17x95109 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh12 m
Underlagspapp YAP11 m2
Ytterpanel 21-22x120 Obh96 m
Råspont/Ändspont 21-22x9514 m
Ytterpanel 21-22x70 Obehandlad3 m
Hakgångjärn 301 st
Vinkel FZD 90x90x65 UF6 st
Dyckert VFZ 60x2,3500 st
Trådspik VFZ 75x2,81250 st
Trådspik VFZ 60x2,340 st
Trådspik VFZ 100x3,4250 st
Ankarspik ELF 40x4,060 st
Pappspik 20x2,8500 st
Trallskruv 4,2x5550 st
Impregnerad regel 45x953 m
Formregel/Byggregel 45x457 m
Formregel/Byggregel 45x705 m
Regel 45x95 C141 m
Regel 45x95 C2414 m
Formregel/Byggregel 45x453 m
Ytterpanel 21-22x120 Obh6 m
Trall impregnerad NTR AB 22x956 m
Trall impregnerad NTR AB 22x9512 m

För denna lekstuga krävs vid en- eller tvåbostadshus inget bygglov. Observera dock att det på en tomt får finnas flera bygglovsfria komplementbyggnader med en sammanlagd yta av högst 15 m2 och som inte överstiger 3 m i höjd. Om lekstugan placeras närmare tomtgränsen än 4,5 m fordras medgivande från grannen. Avstånd till gräns mot gata ska alltid vara minst 4,5 m

Denna byggbeskrivning är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på Lekstugan och möjligheten att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan finns på www.byggbeskrivningar.se.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

 

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.