Relaxboden 9555X2827 Snözon 3,5

Boden består av en större huskropp och en lite mindre som länkas samman med varandra via en altan. Sätten att koppla av på är många och olika människor finner andhämtning på olika sätt. Det här är en bod som ger möjligheter till flexibel användning och är tänkt för både inne­ och uteaktiviteter.

VARAANTAL
Gjutrör 200mm 1200mm12 st
Armeringsstål 1624 m
Plintjärn FZV 500x40x810 st
Grovbetong965 kg
Impregnerad regel 45x195 C1432 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 200 mm15 m2
Regel 45x195 C2427 m
Limträbalk 66x31520 m
Regel 45x195 C14 12 m
Ytterpanel 21-22x70 Obehandlad18 m
Impregnerad panel 22x9524 m
Regel 45x120 C14 109 m
Läkt 25x36-3818 m
Formregel/Byggregel 45x452 m
Limträpelare 115x1153 m
Limträbalk 66x31512 m
Regel 45x170 C2433 m
Regel 45x170 C245 m
Impregnerad regel 45x170 C1415 m
Regel 45x145 C1412 m
Regel 45x45 C1410 m
Lockläkt (tegelläkt) 21-22x453 m
Råspont/Ändspont 21-22x95146 m
Underlagspapp YAM20 m2
Takfotsbeslag 70 Svart12 m
Vindskivebeslag 125 Svart20 m
Ytterpanel/spikläkt 34x7069 m
Ströläkt 12x4814 m
Läkt 25x36-3812 m
Ytterpanel 21-22x145204 m
Slätspont/Råspont ändspont 28x95 101 m
Vinkel FZD 40x40x404 st
Vinkel FZD 90x60x6048 st
Balksko 45x16860 st
Hålplatta 60x200x2,014 st
Dyckert VFZ 60x2,3500 st
Trådspik VFZ 50x2,0mm600 st
Panelspik 55x2,81000 st
Trådspik VFZ 75x2,83000 st
Trådspik VFZ 100x3,4500 st
Ankarspik ELF 40x4,02250 st
Pappspik 20x2,81000 st
Bleckspik svartlackad 30x2,5250 st
Träskruv Rostfri 4,5x50800 st
Träskruv Rostfri 5,0x90/60 mm100 st
Fransk skruv FZV 8x10024 st
Fransk skruv FZV 10x4020 st
Trallskruv 4,2x55500 st
Gipsskruv FZB 3.9x41 1000 st
Karmskruv 70 mm40 st
Board Oljehärdad 3,2x1220x244011 m2
Trall impregnerad NTR AB 22x95137 m

Det är tillåtet att bygga en eller flera komplementbyggnader med en sammanlagd byggnadsyta – den yta som avgränsas av väggarnas utsidor – på 15 m2 och med en höjd som är högst 3,0 m utan bygglov. Relaxboden består av två huskroppar med en total byggnadsyta på 15 m2 . Vissa kommuner tolkar altanen mellan huskropparna som byggnadsyta, vilket gör att det då krävs bygglov beroende på hur stor byggnadsarean är. Om boden ska stå närmare tomtgräns än 4,5 m fordras att berörd granne ger sitt medgivande. Strandskyddsregler gäller även för bygglovsfria komplementbyggnader.

Denna byggbeskrivning är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på Relaxboden och möjligheten att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan finns på www.byggbeskrivningar.se

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

 

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.